Programa Electoral

Eleccions Europees 2014


Anem a rescatar persones. I per això volem polítiques dotades d'inversions per a la creació d'ocupació en una economia al servei de les persones i respectuosa amb el medi ambient. Apostem per la tolerància zero contra la corrupció, el frau, l'evasió fiscal i els paradisos fiscals. La persona és el centre de la política.

 • Defensem el paper dels poders públics com a dinamitzadors de l’activitat econòmica.
 • Els diners són de totes les persones, i no solament dels especuladors que no paguen imposts.
 • La Troika comunitària ha de ser reemplaçada per un sistema de control de la direcció econòmica dotat de legitimitat democràtica i nascut del Parlament Europeu.
 • Els serveis públics d’ocupació han de garantir la plena inserció sociolaboral de totes les persones, especialment les que estan en risc d’exclusió.
 • La Banca ha de servir a les persones, i no a l’inrevés. Volem una banca pública que ens financie amb criteris de rendibilitat social, i un Banc Central Europeu sota control democràtic i que treballe per la cohesió social.

 1. Establir i reforçar un Impost a les Transaccions Financeres per a gravar l’especulació financera i aconseguir nous ingressos amb els que potenciar polítiques de cohesió econòmica i social a nivell europeu.
 2. Revisar la regla de dèficit perquè els poders públics puguen jugar un paper de dinamitzadors de l’activitat econòmica i de protecció dels drets dels col·lectius més vulnerables de la societat.
 3. En qualsevol cas, deixar fora del càlcul de dèficit les polítiques de foment de la innovació i polítiques d’ocupació.
 4. Increment del pressupost de la Unió Europea de l’1,24% del total de la Renda Nacional Bruta dels Estats membres al 2,48%, per tal que la UE compte amb els instruments necessaris per complir amb els seus objectius i aconseguir la cohesió entre els diferents territoris de la Unió.
 5. Determinació d’un IVA reduït en la UE en els productes bàsics per evitar que determinats productes i serveis augmenten arbitràriament.
 6. Impulsar una política fiscal comuna equitativa per acabar amb els desequilibris existents dins de la Unió Europea.
 7. Fixar com a política prioritària de la Unió Europea la lluita contra els paradisos fiscals.
 8. Canviar el mandat del Banc Central Europeu perquè, a més del control de la inflació, incorpore, sota la supervisió democràtica, objectius tendents a aconseguir la cohesió social a Europa així com lluitar contra la depressió econòmica i la desocupació.
 9. Regular les entitats financeres per lluitar contra l’evasió impositiva i protegir els drets dels xicotets estalviadors.
 10. Impulsar un llindar mínim obligatori de compres públiques ètiques i sostenibles per part de totes les institucions i administracions públiques de la Unió Europea.
 11. Garantir en tots els estats membres un Salari Social Indefinit Europeu o Formació Ocupacional o Professional Retribuïda.
 12. Iniciatives específiques potenciadores d’ocupació social i programes d’inserció socio-laboral de persones en situació de risc o exclusió social.
 13. Programes europeus d’estímul nous emprenedors, microempreses o empreses socials.

Volem obrir un nou procés constituent europeu cap a una Europa de les Persones i dels Pobles més democràtica i transparent. Volem més poder per al Parlament Europeu, la institució amb més legitimitat ciutadana dins de les institucions europees. Volem transparència en el funcionament d'una UE al servei de la ciutadania. La democràcia no és un simple mecanisme formal d’adopció de decisions, sinó també la situació que es crea quan totes les persones se senten partícips de la vida social.

 • Fomentarem la transparència en els processos de debat i en la presa de decisions en les institucions europees.
 • Fomentarem els mecanismes de participació directa, com la Iniciativa Legislativa Popular i el Referèndum.
 • Fomentarem les relacions interterritorials per damunt de les fronteres estatals. Sí a l’Europa dels Pobles i de les Regions.
 • Lluitarem contra la ingerència dels interessos privats a l’espai públic, i dignificarem la política.
 • Obrirem un procés constituent per arribar a una Europa federal, oberta i integradora.

 1. Nou procés constituent europeu cap a una Europa de les Persones i dels Pobles.
 2. Exigir transparència en la capacitat legislativa de les institucions europees, així com de tots els documents del Parlament Europeu. Posicionament públic de cada Estat membre i establiment de garanties efectives del dret a la transparència en els assumpte públics.
 3. El president de la Comissió Europea ha de ser designat democràticament, i exigir a tots els governs ser part de la proposta dels candidats a comissari.
 4. La vocació internacional de la UE de regir-se pels valors de democràcia, pau, solidaritat i respecte de la diversitat ha de ser reforçada.
 5. Major control de la Comissió i el Parlament Europeu sobre l'aplicació de les lleis estatals derivades de les directives europees relacionades amb els estudis d'impacte ambiental, la participació ciutadana, i l'avaluació ambiental estratègica de plans i programes.
 6. Vigilància més efectiva sobre les polítiques aplicades pels Estats com l’espanyol, que sistemàticament han retardat la transposició de les directives, n’han incomplert els principis en molts dels seus plans, i han acumulat sistemàticament sancions de la UE per aquestes motius.

Solidaritat

Reclamem una nova Carta dels drets fonamentals socials per a garantir educació, sanitat, justícia i medi ambient per a tots i totes, incloses les persones migrants. Prioritzem la lluita contra la pobresa i l'exclusió social i impulsarem la defensa de la renda bàsica universal, així com una cartera de serveis socials mínims per a facilitar l'autonomia personal i la integració de les persones amb diversitat funcional física i/o psíquica. El desenvolupament personal i social necessita recolzar-se en la cooperació, la integració i l’ajut mutu, que han esdevingut valors de ciutadania.

 • Homogeneïtzació de les polítiques socials al si de la UE, mitjançant una nova Carta de Drets Fonamentals que garantisca l'educació, sanitat, habitatge, igualtat de gènere i justícia per a totes les persones.
 • Inclusió efectiva de la perspectiva de gènere en totes les polítiques socials de la UE.
 • Establiment d’una Renda Bàsica Universal per eradicar l’exclusió i una cartera de serveis socials bàsics accessibles per tothom.
 • No a les migracions forçades per violència o per fam. La UE ha de lluitar activament contra totes les causes d’emigració al món. L’immigrant ha de ser tractat com una persona més.
 • Política exterior unitària i compromesa amb la pau.

 1. Elaborar una Directiva marc per garantir els Serveis Públics de Qualitat, especialment, els Serveis Socials a partir del reconeixement i l'estricte compliment del principis dels serveis públics: universalitat, continuïtat, transparència, qualitat, eficàcia econòmica i social, participació i control públic.
 2. Controlar rigorosament les aportacions al Fons Social Europeu tot garantint una correcta aplicació.
 3. Adhesió de la Unió Europea a la Carta Social Europea.
 4. Elaborar un Pla Director Europeu de Salut Mental on es descriga el desenvolupament de recursos i accions per atendre globalment el col·lectiu necessitat i les seues famílies.
 5. Creació d'un Sistema Europeu de Normes Laborals Bàsiques en matèria salarial, de condicions de treball, de drets sindicals i de participació, de negociació col·lectiva, de salut i seguretat, 35hores setmanals sense reducció salarial, per tal que s'impulse la creació d'ocupació en sectors estratègics sostenibles.
 6. Impulsar una directiva marc per implementar un Sistema d'Atenció a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal específic en consonància a l'envelliment poblacional així com a les necessitats socials.
 7. Polítiques transversals en matèria d'immigració amb l'objectiu de garantir una bona convivència i una societat més justa i cohesionada.
 8. Garantir un servei públic de salut, per a totes les persones, sense excepció, amb prestacions i assistències sanitàries universals, públiques i gratuïtes.
 9. Polítiques educatives que garantisquen l'accés universal, igualitari i gratuït a totes les persones en tots els trams educatius, desenvolupant plans de xoc contra l'abandonament i l'absentisme escolar per tal de compensar les desigualtats d'origen socioeconòmiques i culturals i fomentar la diversitat educativa amb la incorporació de nous perfils professionals com educadors socials als centres educatius, concretada en una Carta de Drets Europeus d'Educació.
 10. Elaboració d’un Pla d’Acció Europeu d’Aprenentatge Permanent –i coherentment de Plans estatals, nacionals-regionals, comarcals i locals- per al període 2015- 2025 que motive i garantisca l’educació permanent.
 11. Prioritzar la lluita per eradicar la pobresa i l'exclusió social mitjançant estratègies i plans inclusius per afrontar les situacions de pobresa estructural i els nous perfils de pobresa.
 12. Impulsar la defensa de la Renda Bàsica de Universal com a nou model d'organització social i ferramenta bàsica de lluita contra la pobresa.
 13. Garantir l’habitatge digne i adequat com a dret fonamental, així com mesures per evitar els desnonaments de les vivendes, la dació en pagament i la priorització de polítiques d’habitatge especialment per a la ciutadania en situació de risc d’exclusió social i de pobresa.
 14. Elaborar i implementar un Pla Director Europeu d'Envelliment Actiu des de l'acció intersectorial i la solidaritat intergeneracional.
 15. Establiment del dret humà a l'aigua i al sanejament. Lluitar contra la privatització i mercantilització de l'aigua com a garantia d'un accés universal i equitatiu a l'aigua potable.

Europa dels pobles

Reivindiquem l'Europa dels Pobles, i el suport i respecte de la UE a la seua diversitat nacional, cultural i lingüística, incloent-hi les minories i nacions sense Estat. Rebutgem la retallada a la seua autonomia i processos de decisió democràtics i reclamem la participació real i efectiva de les unitats subestatals en la presa de decisions europees, amb especial atenció a les Regions Europees Ultraperifèriques dotant-les de la seua pròpia circumscripció electoral. La construcció europea és possible perquè compartim uns valors igualitaris des de la diversitat. El respecte a la diferència, siga persona o poble, permet la convivència i el progrés.

 • Promoció de polítiques culturals d’ample abast que tinguen com a destinataris els pobles de la UE.
 • Creació d’un espai europeu obert i transversal, de cultura i comunicació física i espiritual.
 • Reconeixement oficial ple de la diversitat lingüística i eliminació de les discriminacions actuals.
 • Foment de les relacions de les regions europees.
 • Recuperació del paper de les universitats com a vertebradores del progrés, del dinamisme i de la construcció de la visió crítica.

 1. Impuls del compromís amb el reconeixement de nous Estats membres que resulten de processos democràtics i d’autodeterminació als Estats membres actuals, amb garantia de ciutadania europea a les persones afectades.
 2. Creació d’una “Assemblea de regions i pobles” que substituïsca l’actual inoperant “Comité de les regions” on les nacions o regions amb poders legislatius tinguen presència reforçada i efectiva.
 3. Creació de circumscripcions subestatals per a les eleccions europees.
 4. Cal un desenvolupament eficaç i efectiu de la “Carta de les llengües regionals i minoritàries” així com un compromís ferm per vigilar els incompliments d’alguns dels preceptes que vénen proposats pel comitè d’experts.
 5. La presència de la llengua pròpia dels valencians a Europa, durant el proper període de treball de la Comissió Europea (2014-2020) en matèria lingüística, es presenta amb un clar retrocés respecte a polítiques d’implementació, promoció i suport. Cal apostar decididament perquè la nostra llengua esdevinga un instrument de país de cultura moderna.
 6. Cal desenvolupar polítiques de promoció del multilingüisme autocentrat: promoure totes les llengües començant per la nostra.
 7. Informar i denunciar en les institucions europees totes aquelles agressions lingüístiques que durant els últims anys pateix el nostre poble.

Reivindiquem un espai de llibertat i seguretat per a totes les persones, lliure de discriminació, racisme i xenofòbia. Avui volem defensar i conquerir la igualtat de drets per a les dones i per als col·lectius marginats siguen LGTB+, persones majors, amb diversitat funcional, etc. L'Europa que volem defensa també els drets digitals, la neutralitat i privadesa de la xarxa.

 • Garantir a les dones la plenitud de drets sexuals i reproductius, i homogeneïtzar tant el marc de protecció legal front a la violència de gènere com els sistemes de coeducació.
 • Lluitar contra tota forma de discriminació per raó de l’orientació sexual, com a via per ajudar a la cohesió i llibertat de la societat.
 • Polítiques actives per a la integració de les persones amb diversitat funcional.
 • Polítiques actives per a la substitució del model patriarcal per un altre de transversal i igualitari. Aposta decidida per la conciliació de la vida laboral i familiar.

 1. Reivindiquem un espai de llibertat i seguretat per a totes les persones, lliure de discriminació, racisme i xenofòbia.
 2. Dret a la elecció d’una mort digna, afavorint la creació de legislació referent a aquest tema als estats de la UE.
 3. Tots els estats de la Unió Europea han de garantir els drets sexuals i reproductius de les dones i de les xiquetes: a una educació sexual i reproductiva als sistemes educatius, a la planificació i a la interrupció de l’embaràs a la sanitat pública i la prevenció de malalties de transmissió sexual en campanyes compromeses de les institucions públiques.
 4. Les institucions europees han de treballar per harmonitzar la vida laboral i privada de tota la ciutadania com a element bàsic per a la igualtat. S’han de regular les condicions i drets laborals a nivell europeu per tal que el pes de la cura de les persones i de l’espai domèstic no continue sent responsabilitat particularment de les dones. Cal fer directrius i campanyes per als diversos grups, problemàtiques i sensibilitats per tal de produir una transformació real.
 5. Impulsar el projecte de Pla Integral contra la Violència de Gènere així com elaborar directives per unificar la resposta penal davant de la violència de gènere, el delicte de violació i la discriminació per raó de sexe.
 6. La Unió Europea ha de treballar perquè els sistemes educatius siguen veritablement coeducadors.
 7. Els estats de la Unió Europea han de garantir el dret d’asil per emparar aquelles dones i xiquetes que al seu país pateixen violència o restricció de l’exercici de drets i llibertats bàsiques per motiu de gènere.
 8. La Unió Europea reconeixerà el matrimoni igualitari i a les persones se’ls reconeixeran els mateixos drets que en el cas de les parelles heterosexuals, inclòs el dret a l’adopció. Les institucions europees vetlaran perquè aquests drets siguen efectius.
 9. La Unió Europea elaborarà una llei integral per la igualtat i no discriminació de les persones LGTB+ a tots els seus estats, que implicarà tots els àmbits de la societat, però especialment les administracions públiques.
 10. Es promouran campanyes de sensibilització i visibilització dels col·lectius LGTB+, amb especial cura als àmbits de l’educació i als mitjans de comunicació.
 11. A cap país de la Unió Europea s’exigirà a les persones transgènere sotmetre’s a l’esterilització per a ser reconegudes legalment.
 12. Creació d’un organisme europeu defensor dels drets de la ciutadania amb diversitat funcional.
 13. Control dels governs de la UE perquè les empreses apliquen la quota de reserva legal per a persones amb discapacitat o mesures alternatives.
 14. Reformulació de la política comercial europea per garantir els principis de desenvolupament sostenible arreu del món, igualtat social i de gènere i protecció del medi ambient, modificant el sistema de preferències generalitzades i augmentant el seu control i supervisió.

Economia verda

Apostem per la transició ecològica de l’economia (New Deal Verd) cap a un altre model productiu i de consum basat en l’economia social, sostenible i del bé comú, és a dir una prosperitat compartida. Finançarem la creació d’ocupacions verdes i decents, a més de R+D+I, amb una reforma fiscal que taxe primer els recursos i els capitals. L’economia gris, basada en la destrucció incessant de recursos i la contaminació accelerada del planeta, ha de deixar pas a una nova economia al servei de les persones, cooperativa, propera i sostenible.

 • Foment de l’agricultura com a activitat de primera necessitat i no de caràcter especulatiu, i posar en valor el seu caire cultural i vivencial.
 • Integració harmònica de l’agricultura, la ramaderia, la indústria de transformació i el turisme en uns mateixos espais, per conservar el territori.
 • Potenciar la R+D+i, els sectors estratègics de l’economia no contaminant, la innovació oberta, la cooperació entre administracions i les millores en l’organització del treball.
 • Implementar beneficis fiscals i de seguretat social per al foment de l’ocupació en activitats d’economia verda.

 1. Canviar la deriva actual de la Unió Europea cap a una política no centrada en la liberalització i la privatització dels serveis públics, sobretot en els ferrocarrils, rectificant la pressió fragmentadora de les empreses públiques ferroviàries.
 2. Descarbonitzar el sector de l'energia. Incrementar la penetració de les renovables. Objectiu 60% al 2020 i 80% al 2050 en la generació d´energia. Afavorirem el desenvolupament de polítiques de balanç net i impulsarem les cooperatives energètiques participatives i obertes a tothom.
 3. Defensarem l'aplicació de tarifes abordables i realistes, tant en capacitat com en preu per als clients. Revisarem les tarifes d'últim recurs, com a mecanisme per combatre la pobresa energètica que pateixen molts ciutadans que no poden accedir a l'energia d'una manera digna i saludable.
 4. Considerar l'alimentació com un dret humà universal i no simplement com una mercaderia de manera que el seu comerç no produïsca desigualtats i garantisca durabilitat mediambiental.
 5. Garantir que l'agricultura i la producció alimentària estiguen lliures de transgènics, fomentar el cultiu de varietats autòctones i promoure el coneixement de cultures alimentàries locals.
 6. Fomentar la producció i el consum de productes locals, temporada, i d'alta qualitat. Potenciar la implantació de Sistemes d'Identitat Preservada en la indústria alimentària. Assegurar la traçabilitat al llarg de tota la cadena de distribució alimentària.
 7. Reduir la concentració de poder en la transformació i la distribució alimentària i la influència sobre el que es produeix i es consumeix. Promoure sistemes alimentaris que escurcen la distància entre productors i consumidors (cicles curts productor-consumidor).
 8. Comprometre recursos per a polítiques de divulgació en l'ensenyament amb la finalitat d'obtenir les competències i els coneixements essencials per a produir, preparar i apreciar una alimentació sana i de qualitat.
 9. Promoure l’harmonització de l’impost de societats a nivell europeu i la introducció de criteris fiscals que beneficien a aquelles empreses que aposten per la rendibilitat social i mediambiental de la seua activitat.
 10. Impulsar un Pla de modernització industrial europea, que es centre en potenciar la R+D+i, els sectors estratègics, la innovació oberta, la cooperació de les administracions, el foment de les smartcitiesm i les millores en les organitzacions del treball.
 11. Revisar la Política Agrària Comuna per tal de garantir la supervivència i competitivitat del model d’agricultura mediterrània, a través d’aliances estratègiques entre els xicotets productors, la seua internacionalització i la traçabilitat dels productes agropecuaris.

Joves amb futur

Una Europa que done resposta i horitzons de futur als anhels vitals de la seua generació millor preparada i que no la condemne a la diàspora, que done solucions al drama de l'atur juvenil amb una dotació de fons suficients a la Garantia Juvenil Europea i les polítiques d'emancipació. El jovent ha de rebre la confiança de la societat per a plasmar el seu potencial vital i contribuir al desenvolupament global.

 • Articulació d’un veritable espai europeu d’educació, garantint la mobilitat i l’enriquiment mutu des de la diversitat cultural.
 • Foment dels joves emprenedors, mitjançant ajuts econòmics públics, facilitació de crèdits, avantatges fiscals i accés als centres de creació i innovació.
 • Foment de l’ocupació juvenil i desenvolupament de garanties d’inserció social. Cap jove sense treballar ni estudiar.
 • Protecció efectiva dels joves immigrants front a qualsevol tipus de discriminació per raó de raça, sexe, orientació sexual o religió.
 • Promocionar i acostar les polítiques d’iniciatives de foment d’oportunitats per a la joventut.

 1. Denunciar internacionalment la situació educativa en què es troba el País Valencià: barracons, formació del professorat, favoritismes, precarització, retallades, imposicions normatives –LOMQE...
 2. Estudi i impuls de trasllat a la Unió Europea d’algunes competències educatives que tenen atribuïts els Estats. La Unió Europea no pot dedicar-se a recomanar i fomentar accions educatives sinó que també ha de legislar marcs generals per tal d’evitar situacions educatives anòmales en alguns indrets.
 3. Aposta decidida per implementar polítiques eficaces de formació, mobilitat i assessorament entre els nostres joves d’acord amb els programes marc Erasmus+ i Joventut en Moviment.
 4. Implementació de polítiques i programes eficaços que fomenten l’ocupabilitat entre els joves d’acord amb el mapa de noves competències per a nous llocs de treball.
 5. El programa Erasmus+ deixa de banda la promoció i incentivació de les llengües regionals i minoritàries. Cal introduir polítiques actives de promoció del multilingüisme autocentrat amb especial atenció a les llengües regionals i minoritàries.
 6. Aposta decidida pel paper social que representen les universitats com a motors de canvi.
 7. Extensió de la informació a tota la ciutadania respecte a la difusió d’oportunitats educatives europees: mobilitat, formació, llengües, inserció laboral, competències clau, intercanvis, cooperació i innovació.
 8. Augment de les ajudes als joves fins als 30 anys en la recerca d’ocupació als diversos estats membres de la UE.
 9. Lluita efectiva contra la precarietat laboral i garantia del paper i autonomia dels interlocutors socials, prioritzant els drets socials fonamentals dels treballadors i treballadores d’Europa.

Exigim una auditoria pública i ciutadana del deute, que permeta avaluar-ne la part il·legítima i en repudie el pagament. Lluitem per una nova governança econòmica de la UE, la democratització del Banc Central Europeu i una harmonització fiscal europea. Proposem unataxa a les transaccions financeres internacionals per a evitar l'especulació i finançar la solidaritat internacional.L’estafa que patim esdevé de la conversió en deute públic dels deutes privats, la corrupció i el malbaratament duts a terme per les oligarquies financeres i polítiques d’Europa.

 • Impulsar una auditoria del deute dels estats membres a nivell europeu que determine la seua il·legitimitat.
 • Exigir responsabilitat econòmica i penal als culpables del deute.
 • Foment de la Banca Ètica i Cooperativa, i transformació del Banc Central Europeu en un autèntic impulsor de l’economia productiva.
 • Necessitem un sistema impositiu que demane més contribució als qui més tenen, més guanyen i més contaminen.
 • Control parlamentari de l’actuació de totes les institucions de la UE.

 1. Impulsar una auditoria del deute dels estats membres a nivell europeu que determine la seua legitimitat. L’auditoria serà pública amb garantia de participació ciutadana, permetent així avaluar la part il·legítima i repudiar el pagament.
 2. Nova manera de governar econòmicament a la UE.
 3. Democratització del Banc Central Europeu i harmonització fiscal europea.
 4. Creació d’una taxa per a les transaccions financeres internacionals per evitar l’especulació i finançar la solidaritat internacional.
 5. Fomentar la Banca Ètica i Cooperativa i crear un Registre Europeu amb uns criteris comuns i facilitar als Estats membres la introducció d’incentius per a aquest tipus d’entitats.
 6. Facilitar, en el marc de la unió bancària, l’obtenció de la fitxa bancària per part d’instruments públics de finançament que busquen dinamitzar l’activitat productiva als seus territoris seguint criteris d’autonomia, gestió professional i supervisió democràtica.
 7. Crear un Fons Europeu per la Innovació que done suport a les activitats empresarials d’innovació i alt valor afegit seguint el model del SITRA finlandès. Aquest fons públic, sota la supervisió del Parlament Europeu, comptarà amb una gestió professionalitzada i després d’una primera dotació es finançarà a través del retorn que generen les seues inversions.
 8. Condicionar part dels fons recollits per les entitats financeres a baix interès del BCE perquè aprofiten per dotar de finançament l’economia productiva europea.

Europa sostenible

Proposem un nou model energètic europeu, lliure d'energies fòssils i nuclears, sense fracking i basat en les energies renovables i l'autosuficiència. Lluitem per una Europa a l'avantguarda contra el canvi climàtic, garant del respecte a la biodiversitat, el benestar animal, la nova cultura de l'aigua i amb polítiques agrícoles i pesqueres ambientalment i socialment justes. Una única espècie, la humana, consumeix el 50% dels recursos mundials. Cal aturar la marxa cap a la insostenibilitat i fomentar un canvi cultural que supere esquemes consumistes.

 • Política energètica tendent a l’autosuficiència, a la primacia de les renovables i a la paulatina desaparició de les energies brutes.
 • Utilització del sistema impositiu per reorientar les pautes productives, d’acord amb els principis de “qui més contamina, més paga” i “qui és més eficient energèticament, menys paga”.
 • La seguretat prima per sobre del productivisme: no a l’energia nuclear.
 • Una nova cultura de l’aigua, que la considere com a recurs públic vital per a les persones i els territoris.
 • Una xarxa europea de comunicacions racionalitzada, integrada i respectuosa amb el medi ambient.

 1. Mecanismes de control estricte dels fons i subvencions europees de caràcter ambiental adreçats al medi natural i rural.
 2. Supervisió dels ajuts europeus per a l'extracció de biomassa d'origen forestal per a usos energètics, per tal de garantir que es tracta estrictament de biomassa residual i que no hi ha riscos ambientals associats al seu aprofitament.
 3. Suport i ajuts a iniciatives locals i a xicoteta escala de turisme rural sostenible, pels seus màxims beneficis socials (distribució entre la població i el territori, equitat social, viabilitat futura), especialment en àrees protegides.
 4. Suport a l'agricultura ecològica de qualitat en àrees rurals de muntanya i predomini forestal, on es prime la qualitat per damunt de la quantitat, i la vinculació a pràctiques de mínim impacte i compatibilitat amb la protecció del medi. Modificació en aquest sentit de la Política Agrària Comúna.
 5. Implementació total i correcta de la Xarxa Natura 2000. Seguiment per part d'Europa per garantir que les normatives de les zones ZEC siguen rigoroses i d'acord amb els objectius de la Directiva Europea d'Hàbitats.
 6. Avançar en la unificació de sistemes de senyalització i control ferroviari en l'àmbit europeu, per fer possible una vertadera xarxa transeuropea competitiva en temps i preus respecte al transport per carretera i reforçar l'aplicació de la “Eurovinyeta” a tota Europa, per a la transferència de càrregues al ferrocarril, que s'està retardant.
 7. Avançar en les polítiques de residu zero, els residus són recursos aprofitables. Millora en el desenvolupament dels SDDR.. Actualment el desenvolupament de la legislació europea en matèria de gestió de residus no condiciona suficientment l'aplicació de la jerarquia de tractament de residus establida en la Directiva 2008/98/CE en la legislació posterior.
 8. Regulació i desenvolupament del Codi LER, de forma que els residus queden caracteritzats més acuradament. Actualment la indefinició d'aquesta codificació permet tractaments i gestió que poden ser perjudicials per al medi ambient.
 9. Calendari definitiu i progressiu de tancament de les nuclears i final de l'era nuclear.
 10. El fracking suposa una amenaça contrastada. Destrueix l'entorn i impedeix el desenvolupament de fonts energètiques netes i renovables. Desenvolupament de Directiva de Prohibició Fracking.
 11. Compliment estricte de la Directiva Marc de l'Aigua que té com a principal objectiu l'assoliment del bon estat de les masses d'aigua, rius, aqüífers i zones humides així com evitar tot deteriorament addicional i denunciar a la Comissió Europea el Pla Hidrològic de la Demarcació del Xúquer aprovat en 2014 que posa en perill la supervivència del Xúquer i de l'Albufera.
 12. Establir dins de l’Estratègia Energètica Europea objectius vinculants ambiciosos al conjunt de la Unió i als estats membres sobre eficiència energètica (40%) i producció d’energia a partir de fonts renovables (30% del consum total final).
 13. Fomentar, a nivell europeu, l’autoconsum energètic i la generació distribuïda, prohibint les polítiques dels estats membres que entrebanquen aquestes activitats.

Fraternitat global

Volem convertir la UE en una veu internacional forta i unitària en la defensa de la solidaritat, la llibertat i els drets humans, l'eradicació de la pobresa i la dignificació de la migració interna i externa. Hem de reduir la despesa militar i promoure la seguretat humana i la promoció de la pau.La Unió Europea ha d’impulsar polítiques més amables que afavorisquen la dignitat de la persona i la seua autoestima.

 • La salut ha de ser entesa com una preocupació pública de primer ordre, dotada de finançament suficient i prestadora de serveis avançats.
 • Política farmacèutica al servei de les persones i no de les multinacionals.
 • Els animals han de rebre un tracte digne que no ens faça avergonyir-nos de la nostra pròpia condició.
 • Desmilitarització de la UE i prohibició paulatina del comerç d’armes amb tercers països.
 • Compromís ferm de la UE contra les violacions dels drets humans arreu del món.

 1. Volem convertir la UE en una veu internacional forta i unitària en la defensa de la solidaritat, la llibertat i els drets humans, l’eradicació de la pobresa i la dignificació de la migració interna i externa. Hem de reduir la despesa militar i promoure la seguretat humana i la promoció de la pau.
 2. Elaboració d’una Carta dels Drets de Salut de la ciutadania europea.
 3. Xarxa d’atenció sanitària i sociosanitària europea pública i solidària.
 4. Cartera bàsica i comuna de serveis sanitaris, acompanyada de polítiques comunes d’alimentació i lluita contra la pobresa, defensa medi ambient i salut laboral.
 5. Dret a l’atenció sanitària fora de les fronteres de la UE de totes les ciutadanes i ciutadans europeus a càrrec del sistema de salut del seu país d’origen en cas de malaltia d’inici agut i inesperat, accident i urgència.
 6. Garantia transparència i bon governs a tots els sistemes sanitaris dels països membres. Impuls normativa específica incompatibilitats, declaració conflicte interessos, control portes giratòries entre sanitat pública i empreses privades, així com per a previndre la creació de grups de pressió al mon de la sanitat i atenció sociosanitària.
 7. Establiment d’una política farmacèutica comuna per a la UE, en funció de les necessitats de la població i no dels interessos de les multinacionals.
 8. Crear un marc únic legislatiu sobre protecció dels animals domèstics a l'UE, impulsar una Directiva de Prohibició dels Festejos amb Animals i abolició de la vivisecció: l'experimentació animal.
 9. Potenciar les arts tradicionals que no afecten quantitativament les espècies animals comercials.
 10. Dins de la UE aprofundir en els normes que augmenten el benestar animal en les explotacions. Fora de la UE, plantejar que els països on vagen els animals hagen de complir la legislació europea en matèria de benestar animal.

Envia la teua proposta per al programa